4t ESO

 
Llengua Catalana
Llengua Castellana
Anglès
Matemàtiques
Ciències Socials
Ed. Física
Biologia i Geologia
Llatí
Tecnologia
Física i química
Música
Francès
Ed. Visual i Plàstica
Informàtica
Tutoria