CURS D’ACCÉS A GRAU SUPERIOR

Aquest curs (d’un any de durada) permet accedir directament als cicles de grau superior segons l’opció cursada i també permet l’exempció de la part comuna de la prova d’accés als cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny (però no de la part específica, que l’alumne haurà de superar).

Per realitzar aquest curs cal estar en possessió del títol de tècnic o tècnica d’un cicle formatiu de grau mitjà específic, esportiu o d’arts plàstiques i disseny.

Es pot realitzar en opció matinal (de dilluns a dijous de 8:00 a 13:30) o de tarda (de dilluns a dijous de 15:00 a 20:15).

El curs té una durada de 700 hores i els continguts s’organitzen en dues parts, una part comuna per a tothom i una part específica  que varia en funció del cicle formatiu al qual es vol accedir:

Part comuna: matèries que tothom ha de cursar de forma obligatòria.

  • Llengua catalana
  • Llengua castellana
  • Llengua anglesa

Part específica: cada estudiant ha de triar dues matèries (de les tres que s’indiquen) que varien en funció del cicle formatiu de grau superior al que es vulgui accedir.

 

  • Matemàtiques: obligatòria per a totes les opcions
  • Psicologia i Sociologia: permet l’accés a tots els cicles de l’opció humanística i social (HS)
  • Biologia i Química: permet l’accés a tots els cicles de l’opció cientificotecnològica (CT) i de l’opció esportiva (EE)