1r de Batxillerat

Modalitat Humanitat i Ciències Socials
Modalitat Ciències i Tecnologia
Llengua Catalana i Literatura Llengua Catalana i Literatura
Llengua Castellana i Literatura Llengua Castellana i Literatura
Llengua estrangera: Anglès Llengua estrangera: Anglès
Filosofia i Ciutadania Filosofia i Ciutadania
Ciències per al Món Contemporani Ciències per al Món Contemporani
Educació Física Educació Física
Tutoria Tutoria
Història del Món Contemporani Matemàtiques
Llatí Física
Grec Química
Literatura Castellana Biologia
Matemàtiques aplicades a les CCSS Dibuix Tècnic
Economia de l’Empresa Tecnologia Industrial
Economia

 Bon dia