Projectes

 in
Tot i la importància que des de fa anys l’escola dóna a les llengües estrangeres, durant el curs 2012-13 va començar un nou projecte Multilingüe que incorpora el Pla Integrat de Llengües Estrangeres (PILE).
 • Aquest projecte pretén assolir una millora de la competència plurilingüe de l’alumnat de l’ESO a l’escola CINGLE a partir de desenvolupar en llengua anglesa un mínim del 15% del currículum corresponent a matèries no lingüístiques.
 • In English, please! implica impartir en llengua anglesa una part del Currículum de Ciències Socials i  el currículum sencer d’Educació Física:
  • Ètica (1 hora setmanal),
  • Geografia  (1 hora setmanal)
  • Travel Agency (Matèria Optativa de 2 hores setmanals)
  • Educació Física (2 hores setmanals)
  • Visual i Plàstica (a 1r d’ESO)
 • La implantació de In English,  please! implica la formació continuada dels nostres docents sota la supervisió d’una coordinació que assumeix alhora tasques de formació i assessorament i manté oberta la possibilitat d’ampliar i millorar la competència multilingües amb la incorporació de noves estratègies, activitats i recursos com ara aquells derivats de comptar amb la figura d’un/a auxiliar de conversa.
 • El curs 2019-20 entrem a formar part del GEP (Generació Plurilingüe) per formar a nous professors de matèries no lingüístiques a aplicar noves metodologies a l’aula amb la llengua anglesa com a llengua vehicular

edu

L’escola s’ha incorporat al projecte educat 2.0 a partir del curs escolar 2010-2011. Tanmateix, aquest mateix curs s’incrementen significativament els mitjans educatius connectats amb les noves tecnologies com ara el protagonisme de les pissarres digitals a les aules d’ESO i de retroprojectors a tota l’escola.

El projecte pretén treballar els continguts i les competències bàsiques de la ESO amb una nova metodologia de treball, els llibres digitals.

filo

La preocupació continua pel desenvolupament de les habilitats del pensa-ment, el coneixement dels propis processos d’apre-nentatge i la millora de la cohesió social van ma-terialitzar-se en la verte-bració de tota l’activitat formativa del centre al voltant del projecte filosofia 3-18 conjuntament amb l’escola DELTA (centre vinculat a la nostra escola) i amb l’escola bressol El Jardinet del Delta. El projecte abarca des d’1 any fins als 18 anys. També som pioners en les comunitats virtuals: treball de filosofia amb escoles d’altres països

verd

 

El projecte d’Escoles Verdes : l’escola està realitzant el programa d’Escoles Verdes amb l’objectiu d’ incorporar els valors de l’educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió, relacions amb l’entorn, etc.) i promoure la participació i implicació de tota la comunitat educativa en la millora de l’entorn.

altre

 

El protagonisme de l’aprenentatge experimental i manipulatiu a l’escola. En aquest sentit, com a mínim una hora setmanal assignada a l’àrea de Ciències Naturals s’imparteix al laboratori mitjançant una pràctica.

La projecció pràctica de valors com ara la ciutadania, solidaritat, altruisme i tolerància que es concreten en una línia de voluntariat des de la qual, alumnes de la nostra escola col.laboren amb la Biblioteca del Districte 3, amb l’Associació Educativa Can Palet i amb el Centre d’esplai Guadalhorce.

L’adequació dels ensenyaments a les necessitats dels nostres alumnes. Aquest principi es concreta en el disseny horari de les activitats atenint-se, en tot moment en garantir una correcta atenció a la diversitat . En aquest sentit, més del 50% de les classes s’imparteixen en grups de nivell desdoblats. Tanmateix hi ha activitats de reforç de Matemàtiques i Llengües des d’inici de curs.