2n de Batxillerat

Modalitat Humanitat i Ciències Socials
Modalitat Ciències i Tecnologia
Llengua Catalana i Literatura Llengua Catalana i Literatura
Llengua Castellana i Literatura Llengua Castellana i Literatura
Llengua estrangera: Anglès Llengua estrangera: Anglès
Història de la Filosofia Història de la Filosofia
Història d’Espanya Història d’Espanya
Tutoria Tutoria
Llatí Matemàtiques
Història de l’Art Física
Literatura Catalana Química
Geografia Biologia
Matemàtiques aplicades a les CCSS Dibuix Tècnic
Economia de l’Empresa Tecnologia Industrial