BATXILLERAT

Una de les característiques més rellevants dels estudis de batxillerat és el seu caràcter de preparació o pont a altres estudis (diplomatures, graus i cicles formatius de grau superior).

El Batxillerat és una etapa educativa que es pot cursar si s’està en possessió del Títol de Graduat de Secundària, té una durada de 2 cursos amb l’objectiu de preparar l’alumne per a altres estudis (universitaris o cicles formatius de grau superior). Són dos cursos en què l’alumne ha de:

  • aprofundir els seus coneixements de cultura general (matèries comunes i de modalitat)
  • millorar les seves habilitats d’aprenentatge (estudi, elaboració d’apunts, comprensió lectora, expressió).
  • decidir els seus estudis futurs a partir d’una molt important orientació realitzada en l’acció tutorial

En la normativa actual el Batxillerat està organitzada en diverses modalitats: Ciències i tecnologia, Humanitats i Ciències Socials, i Arts ( aquesta darrera modalitat no ofertada pel nostre centre ). Concretament l’escola Cingle organitza el Batxillerat en quatre itineraris que permeten accedir a totes les titulacions universitàries:

  • itinerari TECNOLÒGIC: amb Matemàtiques, Física, Dibuix Tècnic (o Química) i Tecnologia Industrial; permet l’accés a estudis d’enginyeries, d’arquitectura, de ciències o de comunicació i mitjans audiovisuals.
  • itinerari CIENTÍFIC: amb Matemàtiques, Física, Química i Biologia; permet l’accés a estudis de ciències de la salut, de ciències o de biociències i algunes titulacions d’enginyeries.
  • itinerari HUMANÍSTIC: amb Llatí, Història del Món i Història de l’Art, Economia (o Francès) i Geografia i Literatura Castellana i Literatura Catalana; permet l’accés a estudis de Llengües i d’Humanitats.
  • itinerari de CIÈNCIES SOCIALS: amb Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials, Economia d’Empresa, Història del Món i Història de l’Art i Economia i Geografia; permet l’accés a estudis de Ciències de l’Administració i d’Economia i Empresarials
  • itinerari de COMUNICACIÓ: amb Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials, Cultura Audiovisual i Tècniques d’Expressió gràficoplàstica, Història del Món i Història de l’Art i Literatura Castellana i Literatura Catalana; permet l’accés a estudis de Ciències de la Comunicació, Cinema o Disseny d’entre d’altres.

El nostre Batxillerat té un enfocament competencial, amb un currículum complet, divers però equilibrat, estimula l’expressió personal i la creativitat i participa en la vida ciutadana i en concret terrassenca.

Al Cingle, la tasca orientadora la duen a terme els tutors i queda plasmada en el Pla d’Acció Tutorial. El Pla d’Acció Tutorial (PAT) organitza, coordina, planifica i seqüencia activitats al llarg del cicle, amb una especial atenció a la realització d’una bona orientació universitària, acompanyada d’una preparació i també orientació de les proves PAU (“selectivitat”).

El mateix PAT proposa al tutor el seguiment del procés i progrés acadèmic i de creixement personal, amb la participació de les activitats extraescolars (nit de…, jocs florals, jornades esportives), de projectes d’escola (PILE, escoles verdes,…) i de campanyes solidàries (marató de TV3, Prodis,…)

 

LES PAU (proves d’accés a la Universitat)

Ponderació de les matèries de Batxillerat amb les PAU 2022

Informació general de les proves