ESO

L’etapa d’Educació Secundària Obligatòria, esdevé un període educatiu que atén uns alumnes l’edat dels quals fa imprescindible plantejar-se’l amb una visió global, que afavoreix el seu procés maduratiu, a fi de capacitar-los per a opcions posteriors mitjançant una adequada orientació personal, professional i acadèmica. Alhora, la diversitat d’alumnes que, en la seva totalitat, han de cursar aquests estudis fins als 16 anys, ofereixen uns estudis integrats que tenen en compte els diferents ritmes d’aprenentatge dels alumnes.

En aquesta etapa, els alumnes han d’adquirir els conceptes, les habilitats, les actituds i els valors que els condueixen a l’autonomia individual, a la construcció de la pròpia personalitat i a un autoconcepte positiu, per tal de ser capaços d’assumir i exercir els seus drets. També en aquesta etapa, s’ha de consolidar la formació que permeti als alumnes incorporar-se a la vida activa o accedir a l’educació secundària postobligatòria.

L’avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes serà contínua, integradora, en relació amb els tipus de contingut de les àrees, i amb una visió globalitzada del procés d’aprenentatge al llarg de l’etapa. Com a conseqüència del procés d’avaluació continua s’establiran, dins de l’horari escolar, les mesures organitzatives i els recursos pedagògics necessaris per a l’atenció a la diversitat dels alumnes i als seus diferents ritmes d’aprenentatge.

L’acció tutorial juga un paper determinant en el procés educatiu perquè condueix, orienta i assessora als alumnes a l’hora de prendre decisions adequades a les seves necessitats, interessos i capacitats.