Estratègia Digital de Centre

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és un document que recull totes les accions que es realitzen en un centre, i les que es realitzaran a mitjà termini, per aconseguir la màxima competència digital de la comunitat educativa.

Té com a referent el Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC), on els objectius es poden agrupar en cinc àmbits:

 1. Assoliment de la competència digital
 2. Planificació estratègica i organització
 3. Metodologies didàctiques i innovació
 4. Inclusió digital i de gènere
 5. Seguretat i Protecció de dades.

L’EDC l’hem començat el curs 2022-23 amb el desenvolupament de 4 fases:

  1. Diagnosi
  2. Fixació d’objectius
  3. Planificació i seguiment
  4. Avaluació i millora.

 

DIAGNOSI

 • Eines utilitzades: enquestes realitzades amb SELFIE for Teachers (per al professorat), Google Forms (per a professorat i famílies) i SELFIE (per a alumnes, famílies, professorat i equip directiu).
 • Participació en les enquestes: per part dels alumnes ha estat una participació del 64%, per part del professorat ha estat del 82%, per part de les famílies: 26% i del 100% de l’equip directiu.

Els documents del Pla Digital els ha elaborat la COMISSIÓ d’ESTRATÈGIA DIGITAL, que és l’equip encarregat de definir i implementar  l’estratègia que vol seguir el centre en relació amb les tecnologies digitals, amb l’objectiu que l’alumnat i els docents assoleixin el nivell més alt possible de maduresa i competència  digital des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua. És un equip dinamitzador que ha de fer arribar l’EDC a tota la comunitat educativa. Per portar a terme aquesta funció, ha de comprendre tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius. 

OBJECTIUS

 • Millorar l’acollida digital de les famílies per facilitar la seva integració digital al centre amb la realització de formació de l’ús i funcionament de la Plataforma.
 • Ampliar i millorar la difusió dels canals de comunicació digital amb les famílies. A partir d’una enquesta a les famílies sobre l’ús i satifacció de la Plataforma Digital de l’escola.
 • Millorar la comunicació digital entre alumne, professor i escola. Amb el desenvolupament d’un nou Pla de Comunicació intern. I amb una formació contínua de l’alumnat en el bon ús de les eines digitals.
 • Millorar l’avaluació digital de l’alumne. Amb la formació del professorat de les possibilitats d’avaluació que ofereix tant la nostra Plataforma com la plataforma Google Workspace for education.

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT

Un cop establerts els objectius, serà necessari dissenyar activitats que permetin el seu assoliment. Igual que passava amb la selecció d’objectius, cal ser realista a l’hora de determinar les activitats que es realitzaran i cal prioritzar aquelles que més poden apropar-nos a l’objectiu.

El tercer pas serà la Temporització. L’EDC és a mitjà termini (3 o 4 anys), així doncs els objectius s’estableixen dins d’aquest període de temps. Alguns objectius estan planificats pel primer curs, però d’altres caldrà esperar que el centre vagi madurant digitalment per desenvolupar-los. Per tant, cal indicar quins objectius s’abordaran durant cada un dels cursos que duri l’EDC.

AVALUACIÓ I MILLORA

Amb l’objectiu d’avaluar la posada en pràctica de la EDC, al final de cada curs es convoca la comissió digital per examinar l’assoliment dels criteris dels indicadors de les activitats i dels objectius.

Cada responsable realitza una presentació de l’assoliment i les mancances, i proposa millores pertinents. A partir d’aquí, la comissió realitza modificacions a l’eEDC per al temps restant de la seva implementació, si es considera necessari.

Després de debatre les propostes de millora i analitzar detingudament l’assoliment dels criteris i indicadors, la comissió digital pren decisions fonamentades. Aquestes decisions poden incloure ajustos i modificacions de l’EDC per tal de garantir un millor avenç i un acompliment més eficaç dels objectius establerts.

És important destacar que aquest procés de revisió i adaptació de l’Estratègia digital es realitza amb la finalitat de mantenir-la actualitzada i ajustada als canvis i reptes del medi digital. Això permet assegurar una millor adaptabilitat i resposta davant dels requeriments i les oportunitats que es presentin en aquest àmbit en constant evolució.

Així doncs, a través d’aquesta metodologia de retroalimentació i ajustos continus, la comissió digital assegura una implementació eficient i una millora contínua de l’Estratègia digital, garantint la consecució dels seus objectius a llarg termini.

Categorías
Tweets
Please fill all required widget settings!
Contacte
Per a qualsevol consulta, l’horari és el següent: MATINS: de 8.00h a 13.00h TARDES: de 15.00h a 18.00h
 • Ctra. Montcada, 512. 08223 Terrassa
 • 93 783 55 10
 • cingle@cingle.cat